• หน้าหลัก
  • บทความ
  • มานุษยวิทยาและการใส่ใจดูแลชีวิตหลากสายพันธุ์ Anthropology and Multispecies Care

มานุษยวิทยาและการใส่ใจดูแลชีวิตหลากสายพันธุ์ Anthropology and Multispecies Care

ชัชชล อัจนากิตติ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การทำความเข้าใจการพัวพันระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น จุลชีพ ไปจนถึงพืชและสัตว์ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อที่มักยึดถือกันว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งนั้นต้องถูกทบทวนและคิดใหม่ และการใส่ใจดูแลชีวิตหลากสายพันธุ์เรียกร้องให้มนุษย์ย้อนกลับมาทบทวนถึงการจัดหมวดหมู่และการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัชชล อัจนากิตติ. (2565). มานุษยวิทยาและการใส่ใจดูแลชีวิตหลากสายพันธุ์ Anthropology and Multispecies Care. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=360

MLA

ชัชชล อัจนากิตติ. "มานุษยวิทยาและการใส่ใจดูแลชีวิตหลากสายพันธุ์ Anthropology and Multispecies Care". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=360>

HARVARD

ชัชชล อัจนากิตติ, 2565. "มานุษยวิทยาและการใส่ใจดูแลชีวิตหลากสายพันธุ์ Anthropology and Multispecies Care", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=360 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 295.84 KB