จากป่าสู่ครัว “ไทด่าน”

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือที่ให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามที่สัมพันธ์กับปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนจนทำให้เกิดภาวะเปราะบางด้านความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเชื่อมโยงสู่ครัวไทด่าน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2565). จากป่าสู่ครัว “ไทด่าน”. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=352

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "จากป่าสู่ครัว “ไทด่าน”". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=352>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2565. "จากป่าสู่ครัว “ไทด่าน”", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=352 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 412.59 KB