มานุษยวิทยากับทัศนพิสัยนิยม Anthropology and Perspectivism

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การทำความเข้าใจว่าความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของคน เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขสังคมผ่านประสบการณ์ของแต่ละคน ส่งผลให้การอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองของตัวเองเป็นสำคัญ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยากับทัศนพิสัยนิยม Anthropology and Perspectivism. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=348

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยากับทัศนพิสัยนิยม Anthropology and Perspectivism". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=348>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยากับทัศนพิสัยนิยม Anthropology and Perspectivism", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=348 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 134.65 KB