โสเภณี, การขายบริการทางเพศ และมานุษยวิทยา Anthropology of Sex Work and Prostitution

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นักมานุษยวิทยาเริ่มศึกษาชีวิตของผู้ขายบริการทางเพศอย่างจริงจัง โดยนำกรอบแนวคิดของเฟมินิสต์มาเป็นแนวทางวิเคราะห์บทบาทของเพศภาวะและเพศวิถีในสังคมสมัยใหม่

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). โสเภณี, การขายบริการทางเพศ และมานุษยวิทยา Anthropology of Sex Work and Prostitution. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=345

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "โสเภณี, การขายบริการทางเพศ และมานุษยวิทยา Anthropology of Sex Work and Prostitution". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=345>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "โสเภณี, การขายบริการทางเพศ และมานุษยวิทยา Anthropology of Sex Work and Prostitution", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=345 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 345.73 KB