มานุษยวิทยากับภูมิทัศน์เชิงนิเวศวัฒนธรรม (Anthropology and eco-cultural landscapes)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การให้ความสำคัญกับชีววัฒนธรรมท้าทายกระบวนทัศน์ของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะแต่เดิมธรรมชาติกับวัฒนธรรมถูกแบ่งแยกออกจากกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยากับภูมิทัศน์เชิงนิเวศวัฒนธรรม (Anthropology and eco-cultural landscapes). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=341

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยากับภูมิทัศน์เชิงนิเวศวัฒนธรรม (Anthropology and eco-cultural landscapes)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=341>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยากับภูมิทัศน์เชิงนิเวศวัฒนธรรม (Anthropology and eco-cultural landscapes)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=341 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 325.8 KB