• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ฌียส์ เดอเลอซ, เฟลิกส์ กัตตารี และมานุษยวิทยาของสภาวะรวมตัว (Gilles Deleuze, Félix Guattari and Anthropology of Assemblage)

ฌียส์ เดอเลอซ, เฟลิกส์ กัตตารี และมานุษยวิทยาของสภาวะรวมตัว (Gilles Deleuze, Félix Guattari and Anthropology of Assemblage)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความคิดที่เปลี่ยนมุมมองการอธิบายเหตุการณ์ทางสังคมและแบบแผนทางประวัติศาสตร์ โดยชี้ว่าสังคมวัฒนธรรมมิได้มีลำดับชั้นเป็นระเบียบ แต่อยู่ในสภาวะที่ดำเนินไปอย่างไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). ฌียส์ เดอเลอซ, เฟลิกส์ กัตตารี และมานุษยวิทยาของสภาวะรวมตัว (Gilles Deleuze, Félix Guattari and Anthropology of Assemblage). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=331

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "ฌียส์ เดอเลอซ, เฟลิกส์ กัตตารี และมานุษยวิทยาของสภาวะรวมตัว (Gilles Deleuze, Félix Guattari and Anthropology of Assemblage)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=331>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "ฌียส์ เดอเลอซ, เฟลิกส์ กัตตารี และมานุษยวิทยาของสภาวะรวมตัว (Gilles Deleuze, Félix Guattari and Anthropology of Assemblage)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=331 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 138.21 KB