• หน้าหลัก
  • บทความ
  • มนุษย์ต่างดาว สิ่งมีชีวิตนอกโลก และมานุษยวิทยา Alien: Anthropology of Extraterrestrial Intelligence

มนุษย์ต่างดาว สิ่งมีชีวิตนอกโลก และมานุษยวิทยา Alien: Anthropology of Extraterrestrial Intelligence

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นักมานุษยวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ทดลองสร้างแบบจะลองให้มนุษย์ปัจจุบันสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก การทดลองนี้ทำให้เกิดคำถามว่าสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์จะสื่อสารกันได้หรือไม่ อย่างไร

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มนุษย์ต่างดาว สิ่งมีชีวิตนอกโลก และมานุษยวิทยา Alien: Anthropology of Extraterrestrial Intelligence. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=330

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มนุษย์ต่างดาว สิ่งมีชีวิตนอกโลก และมานุษยวิทยา Alien: Anthropology of Extraterrestrial Intelligence". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=330>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มนุษย์ต่างดาว สิ่งมีชีวิตนอกโลก และมานุษยวิทยา Alien: Anthropology of Extraterrestrial Intelligence", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=330 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 317.45 KB