• หน้าหลัก
  • บทความ
  • Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล เขียนโดย Daniel Miller และคณะ

Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล เขียนโดย Daniel Miller และคณะ

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สำรวจการใช้โซเชียลมีเดียและศึกษาบทบาทโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันของผู้คนใน 9 พื้นที่ทั่วโลก เพื่อทำความเข้าใจบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2565). Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล เขียนโดย Daniel Miller และคณะ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=329

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล เขียนโดย Daniel Miller และคณะ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=329>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2565. "Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล เขียนโดย Daniel Miller และคณะ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=329 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 565.46 KB