ประชาสังคม ชีวิตสาธารณะ และสังคมประชาธิปไตย (Anthropology and Civil Society)

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การทบทวนแนวคิด บทบาท ความสำคัญของภาคประชาสังคมจากมุมมองมานุษยวิทยา แสดงให้เห็นว่าความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). ประชาสังคม ชีวิตสาธารณะ และสังคมประชาธิปไตย (Anthropology and Civil Society). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=324

MLA

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "ประชาสังคม ชีวิตสาธารณะ และสังคมประชาธิปไตย (Anthropology and Civil Society)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=324>

HARVARD

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "ประชาสังคม ชีวิตสาธารณะ และสังคมประชาธิปไตย (Anthropology and Civil Society)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=324 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 386.32 KB