วิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ของเสียง (Methodology and Sonic Ethnography)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การใช้โสตประสาทเพื่อรับรู้ถึงสรรพสิ่งอาจช่วยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนและปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับโลกที่แตกต่างไปจากการเขียนและการอ่านเท่านั้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). วิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ของเสียง (Methodology and Sonic Ethnography). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=308

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "วิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ของเสียง (Methodology and Sonic Ethnography)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=308>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "วิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ของเสียง (Methodology and Sonic Ethnography)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=308 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 318.67 KB