สรุปสถานการณ์เด่นด้านชาติพันธุ์ ประจำปี 2564

เจษฎา เนตะวงศ์ และ สุดารัตน์ ศรีอุบล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ประมวลเหตุการณ์สำคัญเพื่อย้อนไปทบทวนว่าตลอดปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญเด่นๆ อะไรบ้าง ทั้งที่เป็นความก้าวหน้าต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นความถดถอยต่อการเคารพและยอมรับในวิถีวัฒนธรรมและคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในสังคมไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

เจษฎา เนตะวงศ์ และ สุดารัตน์ ศรีอุบล. (2565). สรุปสถานการณ์เด่นด้านชาติพันธุ์ ประจำปี 2564. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=306

MLA

เจษฎา เนตะวงศ์ และ สุดารัตน์ ศรีอุบล. "สรุปสถานการณ์เด่นด้านชาติพันธุ์ ประจำปี 2564". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=306>

HARVARD

เจษฎา เนตะวงศ์ และ สุดารัตน์ ศรีอุบล, 2565. "สรุปสถานการณ์เด่นด้านชาติพันธุ์ ประจำปี 2564", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=306 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.12 MB