ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ (ethnic conflict)

สัมพันธ์ วารี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เป็นความขัดแย้งทางสังคมที่แสดงถึงการมีอคติและเป็นผลให้เกิดการขัดกันหรือเข้ากันไม่ได้ทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม ซึ่งอาจจะลุกลามไปสู่สภาวะของความหวาดกลัวหรือเกลียดชังได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สัมพันธ์ วารี. (2565). ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ (ethnic conflict). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=299

MLA

สัมพันธ์ วารี. "ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ (ethnic conflict)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=299>

HARVARD

สัมพันธ์ วารี, 2565. "ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ (ethnic conflict)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=299 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 323.6 KB