มานุษยวิทยากับสมรรถนะทางวัฒนธรรม Anthropology Cultural competence

สัมพันธ์ วารี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ข้ามวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วิถีปฏิบัติ ความเชื่อทางวัฒนธรรม และความต้องการของผู้ป่วย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สัมพันธ์ วารี. (2565). มานุษยวิทยากับสมรรถนะทางวัฒนธรรม Anthropology Cultural competence. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=294

MLA

สัมพันธ์ วารี. "มานุษยวิทยากับสมรรถนะทางวัฒนธรรม Anthropology Cultural competence". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=294>

HARVARD

สัมพันธ์ วารี, 2565. "มานุษยวิทยากับสมรรถนะทางวัฒนธรรม Anthropology Cultural competence", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=294 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 428.03 KB