• หน้าหลัก
  • บทความ
  • เพื่อนหญิงมืออาชีพ: การต่อรองของดอกไม้ราตรี ในหนังสือ Sex, Love and Money in Cambodia: Professional Girlfriends and Transactional Relationships (2013) ของ Heidi Hoefinger

เพื่อนหญิงมืออาชีพ: การต่อรองของดอกไม้ราตรี ในหนังสือ Sex, Love and Money in Cambodia: Professional Girlfriends and Transactional Relationships (2013) ของ Heidi Hoefinger

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | 27 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของฮอฟิงเกอร์ (Heidi Hoefinger) เรื่อง Negotiating Intimacy: Transactional Sex and Relationships Among Cambodian Professional Girlfriends (Hoefinger 2010) มหาวิทยาลัยลอนดอน โกลด์สมิธ (Goldsmiths, University of London) ได้รับรางวัลทางสังคมศาสตร์ประเภทหัวข้อศึกษา “แนวใหม่” (Ground-breaking Subject Matter) จากการประชุมวิชาการนานาชาติเอเชีย (International Convention of Asia Scholars) ปี 2013 และเกิดเป็นหนังสือ Sex, Love and Money in Cambodia ซึ่งนำผู้อ่านไปสำรวจโลกความสัมพันธ์ของหญิงสาวในบาร์กลางคืนกับชายต่างชาติ ณ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ชวนให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนในโลกของเพศด้วยมุมมองที่หลากหลาย และยังเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในกระบวนการทำงาน และการสะท้อนย้อนคิดระหว่างแนวคิด ทฤษฎี กับข้อมูลจากภาคสนาม เพื่อเป็นฐานให้ผู้สนใจศึกษาและต่อยอดในการทำความเข้าใจกับความซับซ้อนของประเวณีและความรู้สึกของมนุษย์ปุถุชน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. (2564). เพื่อนหญิงมืออาชีพ: การต่อรองของดอกไม้ราตรี ในหนังสือ Sex, Love and Money in Cambodia: Professional Girlfriends and Transactional Relationships (2013) ของ Heidi Hoefinger. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=271

MLA

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. "เพื่อนหญิงมืออาชีพ: การต่อรองของดอกไม้ราตรี ในหนังสือ Sex, Love and Money in Cambodia: Professional Girlfriends and Transactional Relationships (2013) ของ Heidi Hoefinger". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=271>

HARVARD

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2564. "เพื่อนหญิงมืออาชีพ: การต่อรองของดอกไม้ราตรี ในหนังสือ Sex, Love and Money in Cambodia: Professional Girlfriends and Transactional Relationships (2013) ของ Heidi Hoefinger", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=271 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 194.33 KB