Isan Writers, Thai Literature: Writing and Regionalism In Modern Thailand “นักเขียนอีสานในวรรณกรรมไทย”

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | 27 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สำหรับผู้สนใจวรรณกรรมไทยและท้องถิ่นศึกษา Isan Writers, Thai Literature ของ มาร์ติน บี แพลตต์ (Martin B. Platt) รองศาสตราจารย์สาขาไทย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Thai/Southeast Asian Studies) ณ Department of Cross-Cultural and Regional Studies มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน (University of Copenhagen) จะช่วยชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานเขียนกับพื้นเพที่หลากหลายของนักเขียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้กับคนภายนอก นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง (และนำมาสู่การพัฒนาสภาพอีสาน) หรืออย่างน้อยที่สุด เพื่อให้คุณค่าและความสำคัญของอีสานนั้นปรากฏ โดยนักเขียนที่ยกมานั้นมีทั้งสิ้น 24 คน อาทิ รมย์ รติวัน, กาญจนา นาคนันท์, ลาว คำหอม, คำพูน บุญทวี และคำหมาน คนไค เป็นต้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. (2564). Isan Writers, Thai Literature: Writing and Regionalism In Modern Thailand “นักเขียนอีสานในวรรณกรรมไทย”. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=267

MLA

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. "Isan Writers, Thai Literature: Writing and Regionalism In Modern Thailand “นักเขียนอีสานในวรรณกรรมไทย”". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=267>

HARVARD

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2564. "Isan Writers, Thai Literature: Writing and Regionalism In Modern Thailand “นักเขียนอีสานในวรรณกรรมไทย”", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=267 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 154.19 KB