• หน้าหลัก
  • บทความ
  • The “Bare Life” of Thai Migrant Workmen in Singapore “ชีวิตที่เปล่าเปลือย” นาฏกรรมชีวิตของแรงงานไทยข้ามชาติในสิงคโปร์

The “Bare Life” of Thai Migrant Workmen in Singapore “ชีวิตที่เปล่าเปลือย” นาฏกรรมชีวิตของแรงงานไทยข้ามชาติในสิงคโปร์

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | 27 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

The “Bare Life” of Thai Migrant Workmen in Singapore (2014) เขียนโดย ดร.พัฒนา กิติอาษา ชวนให้เรามองเห็นชีวิตและโลกภายในของแรงงานไทยในสิงคโปร์ มากกว่าประเด็นปัญหาทางสังคมวิทยาอุตสาหกรรม หรือสิทธิมนุษยชน หนังสือยังชวนให้หันมามองแรงงานข้ามชาติอย่างเต็มตามากขึ้น เพราะลำพังเพียงการชื่นชมตัวเลขทางเศรษฐกิจคงไม่เพียงพอ ชีวิตที่เปล่าเปลือยเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนสวัสดิการและอื่นๆ ให้สมกับการเป็นขุนศึกที่โรมรันในสนามรบทางเศรษฐกิจต่างแดน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. (2564). The “Bare Life” of Thai Migrant Workmen in Singapore “ชีวิตที่เปล่าเปลือย” นาฏกรรมชีวิตของแรงงานไทยข้ามชาติในสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=259

MLA

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. "The “Bare Life” of Thai Migrant Workmen in Singapore “ชีวิตที่เปล่าเปลือย” นาฏกรรมชีวิตของแรงงานไทยข้ามชาติในสิงคโปร์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=259>

HARVARD

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2564. "The “Bare Life” of Thai Migrant Workmen in Singapore “ชีวิตที่เปล่าเปลือย” นาฏกรรมชีวิตของแรงงานไทยข้ามชาติในสิงคโปร์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=259 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 372.08 KB