ความหวัง กำลังใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโควิด-19

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บทความ ความหวัง กำลังใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และโควิด-19 ได้รวบรวมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เกี่ยวกับการจัดระเบียบ จัดการ และมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโรคโควิด-19 ซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับความหวังและกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้ไข เยียวยา และช่วยเหลือมนุษย์ให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดี บทเรียนสำคัญจากพิธีกรรมทางศาสนาและการเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ช่วยปกป้องคุ้มครองมนุษย์ให้รอดพ้นจากอันตรายของโรคโควิด-19 ก็คือ การมองเห็นความสัมพันธ์เชิงศีลธรรมที่มนุษย์มีกับโลกกายภาพ สรรพสิ่งและสิ่งที่มิใช่มนุษย์ (nonhuman) ภายใต้ความสัมพันธ์นี้หากอธิบายด้วยความรู้วิทยาศาสตร์และการแพทย์อาจเห็นเพียง “เชื้อโรค” และ “ความงมงาย” แต่หากมองด้วยประสบการณ์ทางศาสนาและจิตวิญญาณ เราจะเห็น “ความดี” “ความเลว” “ความหวัง” และ “ความศรัทธา” ที่หล่อหลอมให้มนุษย์มีกำลังใจที่จะต่อสู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิต

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2564). ความหวัง กำลังใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโควิด-19. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=254

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "ความหวัง กำลังใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโควิด-19". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=254>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2564. "ความหวัง กำลังใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโควิด-19", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=254 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 630.79 KB