Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 21

ชนิตสิรี พุ่มทอง | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในขณะเดียวกันแม้รัฐจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จัดหาวัคซีนได้ แม้เราจะได้รับวัคซีนแล้ว ก็ยังรู้สึกกังวลถึงความปลอดภัยอยู่ดีความหวังอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ แต่เรายังมี “ความหวังแบบจินตนาการ” คือ การเปลี่ยนรัฐบาลที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่ เราสามารถลุกมาทำอะไรได้มากขึ้น พอเป็นรัฐบาลเดิมเราก็จะผิดหวังซ้ำซากกับเรื่องเดิม ๆ อ่านเรื่องราวของฐิติชญา นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ #Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 21

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชนิตสิรี พุ่มทอง. (2564). Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 21. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=253

MLA

ชนิตสิรี พุ่มทอง. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 21". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=253>

HARVARD

ชนิตสิรี พุ่มทอง, 2564. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 21", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=253 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 324.95 KB