อิสลาโมโฟเบีย (ISLAMOPHOBIA): ความหวาดกลัวอิสลาม

สุนิติ จุฑามาศ | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

อิสลาโมโฟเบีย (ISLAMOPHOBIA) หรือ ความหวาดกลัวอิสลาม เป็นวาทกรรมซึ่งมีรากเหง้าจากมายาคติต่อศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมในฐานะคู่ขัดแย้งมายาวนานของชาวตะวันตก ซึ่งสร้างความรู้สึกหวาดกลัว รังเกียจเดียดฉันท์ และความตึงเครียดต่อชุมชนชาวมุสลิม จนไปถึงการกระทำความรุนแรงหลายรูปแบบเพื่อต่อต้านชาวมุสลิมอย่างชัดแจ้ง นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการกระทำโดยชาวมุสลิมบางกลุ่มที่นิยมการใช้ความรุนแรง มีส่วนตอกย้ำและขยายกระแสความหวาดกลัวอิสลามให้ขยายมากขึ้น เช่น การปรากฏตัวของกองกำลังฏอลิบาน (Taliban) ในอัฟกานิสถาน และ กองกำลังไอสิส (ISIS) แม้กระนั้น ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและนิยามของความหวาดกลัวอิสลามนี้ก็ยังคลุมเครือ และเปิดประเด็นให้เกิดข้อถกเถียงตามมา อาทิ ข้อเสนอว่า ที่ถูกต้องแล้วความหวาดกลัวอิสลามควรที่จะถูกเรียกว่า “การต่อต้านชาวมุสลิม” (anti-Muslimism) มากกว่า โดยมองเป็นเรื่องของอคติที่มุ่งไปยังตัวชาวมุสลิมในฐานะคน มากกว่าการเป็นปรปักษ์ทางศาสนา หรือแนวคิดนี้เป็นการซ้อนกันของการเหยียดเชื้อชาติ (Racism) และความเกลียดคนต่างชาติ (Xenophobia) ที่มุ่งกระทำต่อชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อย (ethnic minority) ดังที่เคยเกิดขึ้นกับกรณีของการต่อต้านชาวยิว (anti-Semitism) มาก่อน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุนิติ จุฑามาศ. (2564). อิสลาโมโฟเบีย (ISLAMOPHOBIA): ความหวาดกลัวอิสลาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=246

MLA

สุนิติ จุฑามาศ. "อิสลาโมโฟเบีย (ISLAMOPHOBIA): ความหวาดกลัวอิสลาม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=246>

HARVARD

สุนิติ จุฑามาศ, 2564. "อิสลาโมโฟเบีย (ISLAMOPHOBIA): ความหวาดกลัวอิสลาม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=246 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 589.63 KB