มานุษยวิทยากับเกม (Anthropology and Games)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เกมหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน ทั้งเกมที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล และเกมที่สร้างจากวัสดุต่างๆ กำลังสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างมนุษย์กับวัตถุ ซึ่งบ่มเพาะจินตนาการและประสบการณ์แบบเสมือนจริงให้ปรากฏเป็นสิ่งที่จับต้องและรู้สึกกับมันได้ เกมไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมในยามว่าง หรือเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการทำงานหรือประกอบอาชีพ แต่เกมมีคุณลักษณะทั้งที่เป็น “ความสนุก” “ความเครียด” และ “ความจริงจัง” ในเวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดอำนาจของผู้สร้างเกมที่ผูกโยงกับการสร้างเครือข่ายการควบคุมวิธีการบริโภคที่ซับซ้อน และเมื่อความรู้มานุษยวิทยามาเป็นเกม จึงช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจบริบทในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2564). มานุษยวิทยากับเกม (Anthropology and Games). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=239

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยากับเกม (Anthropology and Games)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=239>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2564. "มานุษยวิทยากับเกม (Anthropology and Games)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=239 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 441.78 KB