• หน้าหลัก
  • บทความ
  • จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง: พระราชนิพนธ์เลอค่าในกรมสมเด็จพระเทพฯ

จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง: พระราชนิพนธ์เลอค่าในกรมสมเด็จพระเทพฯ

นวพรรณ ภัทรมูล | 7 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงเลือกศึกษาสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกเป็นวิชาเอก ในการศึกษาระดับปริญญาโท ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งทรงเลือกที่จะทรงพระราชนิพนธ์วิทยานิพนธ์เรื่อง จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง (2521) เป็นหนึ่งในผลงานวิชาการด้านจารึกที่มีเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน มีทั้งข้อมูลเบื้องต้น ประวัติ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับจารึก และคำอ่าน-แปลจารึก ซึ่งทรงอ่านและแปลด้วยพระองค์เอง ทรงถ่ายถอดคำอ่านจารึกด้วยอักษรโรมัน และมีอักษรไทยประกอบ ซึ่งอาจจะทำให้พิมพ์ผิดได้น้อยลง ศมส. ชวนอ่าน จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง ในฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดย นวพรรณ ภัทรมูล ได้รีวิวไว้ในบทความ จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง: พระราชนิพนธ์เลอค่าในกรมสมเด็จพระเทพฯ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นวพรรณ ภัทรมูล. (2564). จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง: พระราชนิพนธ์เลอค่าในกรมสมเด็จพระเทพฯ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=187

MLA

นวพรรณ ภัทรมูล. "จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง: พระราชนิพนธ์เลอค่าในกรมสมเด็จพระเทพฯ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=187>

HARVARD

นวพรรณ ภัทรมูล, 2564. "จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง: พระราชนิพนธ์เลอค่าในกรมสมเด็จพระเทพฯ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=187 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.29 MB