• หน้าหลัก
  • บทความ
  • พลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 ในชุมชนชายแดนไทย – ลาว

พลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 ในชุมชนชายแดนไทย – ลาว

พิมณทิพา มาลาหอม และคณะ | 7 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในประเทศ ทั้งการเรียน การทำงาน การใช้บริการต่างๆ รวมถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะในการข้ามพรมแดนที่เป็นปกติระหว่างเพื่อนบ้าน ก็เกิดวิถีปฏิบัติใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน บทความ พลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 ในชุมชนชายแดนไทย – ลาว โดยคณะผู้วิจัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขเขมราฐ ได้ศึกษาให้เห็นพลังชุมชนของไทยและเพื่อนบ้าน ผ่านการทำงานอย่างหนักของอาสาสมัครสุขภาพระหว่างประเทศ (อสรป.) ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคนในชุมชน ตลอดจนการตั้งกติกาชุมชนที่กำหนดขึ้นโดยชุมชนเอง ทำให้คลี่คลายสถานการณ์วิกฤติไปได้ ทั้งยังเกิดการเรียนรู้ในการรับมือการระบาดของโรคอื่นๆ ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พิมณทิพา มาลาหอม และคณะ. (2564). พลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 ในชุมชนชายแดนไทย – ลาว. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=186

MLA

พิมณทิพา มาลาหอม และคณะ. "พลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 ในชุมชนชายแดนไทย – ลาว". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=186>

HARVARD

พิมณทิพา มาลาหอม และคณะ, 2564. "พลังชุมชนกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 ในชุมชนชายแดนไทย – ลาว", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=186 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 540.93 KB