ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์ | 21 มกราคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เขียนบทความเรื่อง ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ โดยใช้แนวคิด The Right to the city ที่คือการร่วมกันสร้างเมืองที่เอื้อต่อกลุ่มคนอันหลากหลาย ผ่านการตั้งคำถามที่น่าสนใจถึงความปลอดภัย และการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนในพื้นที่เขตเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับ เพศสรีระชาย มากกว่า เพศสรีระหญิง ดังนั้นจึงชวนคิดว่าสถานที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณะดังกล่าวควรจะเป็นอย่างไร เพื่อให้คนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่สาธารณะที่แท้จริง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์. (2564). ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=166

MLA

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์. "ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=166>

HARVARD

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์, 2564. "ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=166 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 394.42 KB