• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ชวนอ่านบทความเรื่อง ชีวอำนาจ ชีวการเมือง และโรคระบาดวงกว้าง: กรณีศึกษาสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย เขียนโดย สุมาลี มหณรงค์ชัย

ชวนอ่านบทความเรื่อง ชีวอำนาจ ชีวการเมือง และโรคระบาดวงกว้าง: กรณีศึกษาสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย เขียนโดย สุมาลี มหณรงค์ชัย

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์ | 5 มกราคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านวารสารมานุษยวิทยาฉบับล่าสุด (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) ชวนผู้อ่านเปิดมุมมองต่อ covid-19 ในสถานการณ์ที่เชื้อได้แพร่ระบาดระลอกใหม่ ผ่านแนวคิดชีวอำนาจและชีวการเมืองเป็นมุมมองในการอธิบาย โดยเน้นไปที่นโยบายของรัฐที่นำมาใช้กำกับควบคุมโรค covid-19 ในบทความ เรื่อง ชีวอำนาจ ชีวการเมือง และโรคระบาดวงกว้าง: กรณีศึกษาสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ของ สุมาลี มหณรงค์ชัย รีวิวโดย ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์ นักวิชาการที่ดูแลวารสารมานุษยวิทยาของศมส. อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาสุขภาพกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวอย่างมาก โดยชีวิตของมนุษย์ถูกมองในฐานะของต้นทุน ชีวิตที่มีสุขภาพดีจึงจะสามารถสร้างประโยชน์อันสูงสุดให้แก่ตนเองและสังคมได้ ดังนั้น ในการที่มนุษย์ดูแลรักษาสุขภาพและชีวิตของตัวให้ปลอดภัยดี จะถือเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวพันธ์กับมูลค่าทางเศรษฐกิจของสังคมด้วยเช่นกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์. (2564). ชวนอ่านบทความเรื่อง ชีวอำนาจ ชีวการเมือง และโรคระบาดวงกว้าง: กรณีศึกษาสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย เขียนโดย สุมาลี มหณรงค์ชัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=162

MLA

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์. "ชวนอ่านบทความเรื่อง ชีวอำนาจ ชีวการเมือง และโรคระบาดวงกว้าง: กรณีศึกษาสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย เขียนโดย สุมาลี มหณรงค์ชัย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=162>

HARVARD

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์, 2564. "ชวนอ่านบทความเรื่อง ชีวอำนาจ ชีวการเมือง และโรคระบาดวงกว้าง: กรณีศึกษาสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย เขียนโดย สุมาลี มหณรงค์ชัย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=162 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 321.98 KB