อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 3 วัฒนธรรมกับการรักษาโรค

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ | 25 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ภาวะความเจ็บป่วยและการจัดการสุขภาวะ มักถูกมองว่าเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ทางการแพทย์เข้าไปเยียวยาและรักษาให้หายจากอาการที่เกิดขึ้น แต่ยังมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเยียวยาทางจิตใจ หรือการรักษาด้วยการทำความเข้าใจในมุมมองทางวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังตัวอย่างในการนำทักษะทางมานุษยวิทยาเข้าไปเป็นกระบวนการในการรักษาแก้ปัญหาสุขภาวะของท้องถิ่น หรือการใช้วิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงชาติพันธุ์วรรณาเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจปัญหาสาธารณสุข

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ. (2563). อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 3 วัฒนธรรมกับการรักษาโรค. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 28 มกราคม 2565, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=130

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ. "อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 3 วัฒนธรรมกับการรักษาโรค". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 28 มกราคม 2565 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=130>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ, 2563. "อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 3 วัฒนธรรมกับการรักษาโรค", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=130 [ค้นคืนเมื่อ 28 มกราคม 2565]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 702.68 KB