• หน้าหลัก
  • บทความ
  • อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 2 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการจัดการโรคระบาดในสังคม

อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 2 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการจัดการโรคระบาดในสังคม

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ | 17 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โรคระบาดใหญ่ที่เคยแพร่ระบาดในสังคมไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น คือ โรคห่า อหิวาตกโรค และไข้ทรพิษ ซึ่งทำให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบางโรคเป็นโรคที่ระบาดแพร่กระจายหลายพื้นที่ทั่วโลก ในเอกสารประวัติศาสตร์มีการบันทึกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการรับมือ การแก้ปัญหาจากโรคระบาดไว้ ทั้งในส่วนของความพยายามคิดค้นการปลูกฝีเพื่อรักษาไข้ทรพิษของนายแพทย์บรัดเลย์ รวมถึงการประกาศให้ควบคุมการระบาดของอหิวาตกโรคด้วยการรักษาความสะอาด ตลอดจนการนำความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อวางรากฐานการสาธารณสุขในประเทศไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ. (2563). อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 2 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการจัดการโรคระบาดในสังคม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=127

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ. "อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 2 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการจัดการโรคระบาดในสังคม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=127>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี และคณะ, 2563. "อ่านเรื่อง อ่านโรค ตอนที่ 2 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการจัดการโรคระบาดในสังคม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=127 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 2.16 MB