"มองย้อนสะท้อนบนเรียน 10 ปี มติ ครม. ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล"

นิชาภา อินทะอุด | 11 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เสียงของชาวเล จากปัญหาสู่การได้รับมติคณะรัฐมนตรี 2553 เมื่อวันเวลาผ่านไปกว่าหนึ่งทศวรรษปัญหาต่าง ๆ ได้รับความช่วยเหลือ หรือมีแนวทางในการหาทางออกร่วมกันอย่างไร และในอนาคตสิ่งใดที่คนในพื้นที่ต้องการให้เกิดขึ้น คำบอกเล่าจากผู้ริเริ่มผลักดันให้เกิดแนวนโยบายฟื้นฟู และเสียงสะท้อนจากแนวร่วมการฟื้นฟู หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาอะไรคือความสำเร็จ สิ่งใดบ้างที่เปลี่ยนแปลง และต่อจากไปนี้ควรเร่งขับเคลื่อนสิ่งใดให้เกิดขึ้นเป็นลำดับแรก

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิชาภา อินทะอุด. (2563). "มองย้อนสะท้อนบนเรียน 10 ปี มติ ครม. ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล". กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=125

MLA

นิชาภา อินทะอุด. ""มองย้อนสะท้อนบนเรียน 10 ปี มติ ครม. ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล"". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=125>

HARVARD

นิชาภา อินทะอุด, 2563. ""มองย้อนสะท้อนบนเรียน 10 ปี มติ ครม. ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล"", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=125 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 560.57 KB