• หน้าหลัก
  • บทความ
  • คลังข้อมูลชุมชน: จุดเริ่มต้น ของการ จัดเก็บ-จัดการ-ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลชุมชน

คลังข้อมูลชุมชน: จุดเริ่มต้น ของการ จัดเก็บ-จัดการ-ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลชุมชน

สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี | 19 พฤษภาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นิยามและขอบเขตของคลังข้อมูลชุมชน เป็นเรื่องราวของชุดสะสม (collection) ของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรืออาจต่างพื้นที่กัน ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ในการรวบรวม จัดการและดูแลข้อมูล (data curation) ที่กลุ่มคนเหล่านี้มีความสนใจ (interest) มีความสัมพันธ์ (relationship) มีการกระทำระหว่างกัน (interaction) มีความรู้สึก (sense) หรือมีพื้นฐานชีวิต (pattern of life) ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ จัดเก็บ-จัดการและดูแล-ใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี. (2563). คลังข้อมูลชุมชน: จุดเริ่มต้น ของการ จัดเก็บ-จัดการ-ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=118

MLA

สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี. "คลังข้อมูลชุมชน: จุดเริ่มต้น ของการ จัดเก็บ-จัดการ-ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลชุมชน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=118>

HARVARD

สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี, 2563. "คลังข้อมูลชุมชน: จุดเริ่มต้น ของการ จัดเก็บ-จัดการ-ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลชุมชน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=118 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 841.45 KB