• หน้าหลัก
  • บทความ
  • พุทธเถรวาทกับพระป่า: มานุษยวิทยากับการศึกษาชีวิตพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พุทธเถรวาทกับพระป่า: มานุษยวิทยากับการศึกษาชีวิตพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 23 มกราคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับการยกย่องว่าเป็น พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า และเป็นผู้บุกเบิกแนวทางวิปัสสนากรรมฐานและธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาธรรมตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า และมีลูกศิษย์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสจำนวนมากสืบทอดแนวทางการปฏิบัติของท่านมาจนถึงปัจจุบัน ชีวิตสมณะของพระอาจารย์มั่น จึงเป็นภาพสะท้อนพุทธเถรวาทในสังคมไทยในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นประเด็นที่นักมานุษยวิทยาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2563). พุทธเถรวาทกับพระป่า: มานุษยวิทยากับการศึกษาชีวิตพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=104

MLA

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "พุทธเถรวาทกับพระป่า: มานุษยวิทยากับการศึกษาชีวิตพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=104>

HARVARD

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2563. "พุทธเถรวาทกับพระป่า: มานุษยวิทยากับการศึกษาชีวิตพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=104 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 78.32 KB