ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล

นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ | 23 ธันวาคม 2562

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ยุคปัจจุบันถือกันว่าเป็นยุคที่ 4 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า ยุค 4.0 ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรก คือ ยุคเครื่องจักรไอน้ำที่ทำให้สามารถใช้กำลังการผลิตจากเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานของมนุษย์ได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2562). ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=103

MLA

นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. "ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2562, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=103>

HARVARD

นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2562. "ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=103 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 64 KB