TH EN เข้าสู้ระบบ

รายงานวิจัยเรื่อง พิธีกรรมทรงผีเจ้านาย : พื้นที่เปิดทางเพศภาวะในสังคมล้านนา

นักวิจัย : สุระ  อินตามูล, พื้นที่ : เชียงใหม่ , ลำพูน , ลำปาง ปี : 2555

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาเพศภาวะของม้าขี่ที่เป็นปู๊เมีย ซึ่งคำว่า ม้าขี่ เป็นภาษาถิ่นล้านนาใช้เรียกการลงประทับร่างทรงของผีเจ้านาย และผู้วิจัยได้เลือกใช้คำว่า ปู๊เมีย เพื่อเรียกกะเทยหรือผู้ที่มีลักษณะรวมกันระหว่างชายกับหญิงตามพจนานุกรมล้านนา รวบรวมและเรียบเรียงโดยศาสตรจารย์เกียรติคุณ มณีพยอมยงค์ การศึกษาพิธีกรรมทรงผีเจ้านายจัดเป็นวัฒนธรรมสำคัญอย่างหนึ่ง สามารถนำมาเรียนรู้และทำความเข้าใจสังคมล้านนาหรือบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในด้านความหลากหลายทางเพศภาวะ จากเดิมที่จำกัดเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น การศึกษาม้าขี่ปู๊เมียในพิธีกรรมทรงผีเจ้านาย จึงเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรมหรือความหลากหลายทางเพศภาวะที่แตกต่างไปจากผู้หญิงและผู้ชายในสังคมล้านนา

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC HQ76.25 .ส74 2555
 • ปีที่พิมพ์ 2555
 • จำนวนหน้า 65
 • สารบัญ

  บทนำ  น.1

  ความสำคัญของปัญหา  น.1

  คำถามหลักในการวิจัย  น.6

  วัตถุประสงค์  น.6

  กรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  น.7

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น.8

  แผนการทำวิจัย  น.9

  ข้อตกลงเบื้องต้น  น.11

  บทที่ 2 สังคมล้านนากับผีเจ้านาย  น.12

  ลักษณะวัฒนธรรมสายแม่ของดินแดนล้านนา  น.12

  บทบาทของผู้หญิงในสังคมล้านนา  น.15

  บทบาทของผู้ชายในสังคมล้านนา  น.15

  ผีเจ้านาย  น.17

  บทบาทสำคัญของผีเจ้านาย  น.17

  ม้าขี่ : เพศภาวะและการกลายเป็น  น.19

  บทบาทพิเศษของม้าขี่  น.21

  พิธีกรรมทรงผีเจ้านาย: การฟ้อนและการประทับทรง  น.21

  การปฏิบัติตัวของม้าขี่  น.23

  บทที่ 3 ม้าขี่ปู๊เมีย  น.25

  ปู๊เมียในสังคมล้านนา  น.25

  การปฏิบัติตัวของม้าขี่ปู๊เมีย  น.26

  การสัมภาษณ์ม้าขี่ล.  น.27

  การสัมภาษณ์ม้าขี่ต.  น.32

  การสัมภาษณ์ม้าขี่ท.  น.39

  การสัมภาษณ์ม้าขี่ป.  น.45

  การสัมภาษณ์ม้าขี่อ.  น.50

  บทสรุป  น.61

  บรรณานุกรม  น.62

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ประกอบด้วย 1.รายงานวิจัย เพศวิถีของกระเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ, 2.คู่ทอม-ดี้ กับการให้ความหมายสุขภาวะทางเพศ, 3.โลกของนางยี่เกชายยุคก่อนและหลังจอมพล ป. พิบูลสงคราม, 4.พิธีกรรมทรงผีเจ้านาย: พื้นที่เปิดทางเพศภาวะในสังคมล้านนา, 5.รักสองเพศของหญิง: ความปรารถนา ความสัมพันธ์ และอัตลักษณ์ 6.โคโยตี้บอยในผับ / บาร์เกย์: การแสดงความเป็นชายและอารมณ์รักเพศเดียวกันในพื้นที่บริโภค
 • สถานที่ เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุระ อินตามูล. (2555). รายงานวิจัยเรื่อง พิธีกรรมทรงผีเจ้านาย : พื้นที่เปิดทางเพศภาวะในสังคมล้านนา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac-research/research-item-search.php?ob_id=79

MLA

สุระ อินตามูล. รายงานวิจัยเรื่อง พิธีกรรมทรงผีเจ้านาย : พื้นที่เปิดทางเพศภาวะในสังคมล้านนา. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2555. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563  

HARVARD

สุระ อินตามูล, 2555. รายงานวิจัยเรื่อง พิธีกรรมทรงผีเจ้านาย : พื้นที่เปิดทางเพศภาวะในสังคมล้านนา. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac-research/research-item-search.php?ob_id=79 [ค้นคืนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 136.67 KB
สารบัญ 188.9 KB
บทนำ 4.58 MB
บทที่ 2 สังคมล้านนากับผีเจ้านาย 5.82 MB
บทที่ 3 ม้าขี่ปู๊เมีย 15.07 MB
บทสรุป 451.92 KB
บรรณานุกรม 758.04 KB
เอกสารฉบับเต็ม 26.78 MB