TH EN เข้าสู้ระบบ

 • หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี
 • 390 ครั้ง

การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี

นักวิจัย : ปรีดี  พิศภูมิวิถี, พื้นที่ : ลพบุรี ,  ปี : 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานศึกษาชิ้นนี้เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาในวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญให้กับชุมชนอื่น ๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ประเพณีของชุมชนชาวมอญบางขันหมากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประเพณีนั้นสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีผู้นำชุมชนและเครือข่ายที่เข้มแข็งในการทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญคือการสืบทอดรักษาเอกลักษณ์และทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของตน โดยไม่เน้นกระแสการท่องเที่ยวทุนนิยมที่อาจเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมทั้งหมดได้

 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570.ม4 ป463 2560
 • ปีที่พิมพ์ 2560
 • จำนวนหน้า 149
 • สารบัญ

  บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  น.7

  บทที่ 2 ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของชุมชนมอญบางขันหมากจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และคำบอกเล่า  น.17

  บทที่ 3 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนมอญบางขันหมากและแนวคิดการรื้อฟื้นวัฒนธรรม  น.30

  • ความเป็นมาของประเพณี  น.30
  • ประเภทของประเพณี  น.31
  • การรื้อฟื้นวัฒนธรรม  น.37
  • วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนมอญบางขันหมาก  น.43
  • ประเพณีทางศาสนา  น.45
  • ประเพณีในวิถีชีวิต  น.51
  • ประเพณีในการดำรงชีวิต  น.57

  บทที่ 4 การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมากที่วัดอัมพวัน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  น.68

  • ประวัติวัดอัมพวัน  น.68
  • แนวคิดในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมากที่วัดอัมพวัน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  น.71
  • การรื้อฟื้นประเพณีและการสร้างประเพณีประดิษฐ์ใหม่  น.75
  • การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมอื่นๆ เพื่อตอบสนองงานประเพณี  น.96
  • การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนมอญ  น.101
  • การใช้สื่อสังคมและเครือข่ายในการสืบทอดประเพณี  น.127
  • การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมอญบางขันหมาก  น.128

  บทที่ 5 สรุป  น.129

  ภาคผนวก  น.136

  บรรณานุกรม  น.148

  ประวัติผู้วิจัย  น.150

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ ลพบุรี,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปรีดี พิศภูมิวิถี. (2560). การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 3 มิถุนายน 2563 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac-research/research-item-search.php?ob_id=136

MLA

ปรีดี พิศภูมิวิถี. การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 3 มิถุนายน 2563  

HARVARD

ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2560. การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac-research/research-item-search.php?ob_id=136 [ค้นคืนเมื่อ 3 มิถุนายน 2563 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 35.8 KB
คำนำ, สารบัญ 219.63 KB
บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 807.88 KB
บทที่ 2 ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของชุมชนมอญบางขันหมากจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และคำบอกเล่า 1.04 MB
บทที่ 3 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนมอญบางขันหมากและแนวคิดการรื้อฟื้นวัฒนธรรม 2.95 MB
บทที่ 4 การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมากที่วัดอัมพวัน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 4.52 MB
บทที่ 5 สรุป 597.48 KB
ภาคผนวก 749.68 KB
บรรณานุกรม, ประวัติผู้วิจัย 196.18 KB
เอกสารฉบับเต็ม 11.05 MB