แบบสำรวจการใช้ข้อมูล
ศึกษาค้นคว้า/วิจัย
ทำรายงาน/วิทยานิพนธ์
เพื่อการสอน
เพิ่มพูนความรู้
อื่นๆ