NNT_1966_Sk38

รหัสข้อมูลNNT_1966_Sk38
หมายเลขหลุมฝังศพ46
หมายเลขโครงกระดูก38
หมายเลขตัวอย่าง
หลุมขุดค้น
แหล่งโบราณคดีโนนนกทา
ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
ลุ่มน้ำพอง
โครงการการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนนกทา พ.ศ. 2508-2511 โครงการขุดกู้แหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยฮาวาย (Archaeological excavation at Non Nok Tha 1965-1968, The Thai-Hawaii archaeological salvage program)
เพศ?
วัย/อายุChild, 2-5 yrs.
สภาพโครงกระดูก

โครงกระดูกสภาพไม่สมบูรณ์ พบเฉพาะชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะและกระดูกยาวชิ้นหลัก ๆ เท่านั้น สภาพโดยรวมของกระดูกพอใช้

ผู้วิเคราะห์ไมเคิล พิทรูซิวสกี
สถาบันมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์
แหล่งที่มาข้อมูลPietrusewsky, Michael. “Non Nok Tha: the human skeletal remains from the 1966 excavation at Non Nok Tha, northeastern Thailand.” Dunedin: Department of Anthropology, University of Otago, 1974.
วันที่วิเคราะห์