นักวิจัย
สรรใจ แสงวิเชียร (Sanjai Sangvichien)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Faculty of Medecine at Siriraj Hospital) มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Univeristy)
ไทย (Thai)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานวิจัย