นักวิจัย
สุด แสงวิเชียร (Sood Sangvichien)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Faculty of Medecine at Siriraj Hospital) มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Univeristy)
ไทย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานวิจัย