นักวิจัย
วรชัย วิริยารมภ์ (Warrachai Wiriyaromp)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
ไทย
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัย