นักวิจัย
ประพิศ พงศ์มาศ ชูศิริ (Praphid Phongmas Choosiri)
กรมศิลปากร (Fine Arts Department - FAD)
ไทย
สำนักโบราณคดี ถนนศรีอยุธยา แขวงเทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิจัย