นักวิจัย
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล (Tanongsak Lerdpipatworakul)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (Faculty of Archaeology, Silpakorn University)
ไทย