นักวิจัย
สุภาพร นาคบัลลังก์ (Supaporn Nakbunlung)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
ไทย
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัย