นักวิจัย
นัทธมน (สุวิมล) ภู่รีพัฒน์พงศ์ (Natthamon Pooreepatpong)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (Faculty of Archaeology, Silpakorn University)
ไทย (Thai)