นักวิจัย
กมลทิพย์ รัตนไพโรจน์ บราวน์ (Kamoltip Ratanaphiroj Brown)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Department of Anantomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University)
ไทย (Thai)
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น