| |  Log in  |

    Photo Gallery

  • ใบลานอักษรพม่า
  • ใบลานอักษรพม่า
  • การทำความสะอาดใบลาน
  • อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดใบลาน
  • ใบลานอักษรพม่า
  • ดร.อนาโตล เปร์ติเยล์ ภาพจากเฟซบุ๊กสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ภาพถ่ายของ ดร.อนาโตล เปร์ติเยล์ ที่จัดส่งมา ถ่ายที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550
  • จดหมายเรื่อง มอบคัมภีร์พระไตรปิฎกอักษรพม่า

คอลเลกชั่นพิเศษของ ดร. อนาโตล เป็ลติเยร์

คอลเลกชั่นพิเศษของ ดร. อนาโตล เป็ลติเยร์
เอกสารโบราณเหล่านี้ ดร.อนาโตล เป็ลติเยร์ ได้มอบไว้ให้กับคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ และทางคุณหญิงเองจึงได้มอบให้กับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) เป็นเวลานานหลายปีแล้วที่เอกสารโบราณเหล่านี้นอนนิ่งอยู่ในกล่อง ยังไม่มีการทำทะเบียนเอกสารฯ และทำสำเนาดิจิทัลมาก่อน ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทยเล็งเห็นว่า เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนา และการศึกษาไวยกรณ์ภาษาบาลี การศึกษาอักขรวิธีอักษรพม่า เนื่องจากคัมภีร์เหล่านี้ได้บันทึกด้วยตัวอักษรและภาษาบาลีที่ใช้ในช่วงยุคสมัยนั้น เมื่อนำมาทำสำเนาดิจิทัลใแล้วให้บริการกับผู้ที่สนใจศึกษาคัมภีร์เหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาพุทธศาสนาไม่น้อย

เอกสารโบราณคอลเลกชั่นพิเศษของ ดร.อนาโตล เป็ลติเยร์ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 40 เรื่อง ดังนี้
SAC001-001 วิสุทธิมัคค์ อัฏฐกะถา ปาลิ
SAC001-002 ทุกะ ปัฎฐาน ปาฬิ
SAC001-004 กัปปิยะการะ และขุทททะสิกขา ปาฬิ
SAC001-005 สังคะหะ ปาฬิ
SAC001-006 ธัมมะปะทะ อัฏบะกะถา นิสสยะ
SAC001-007 จูฬวาปาฬิ นิสสยะ และอภิธาน ปาฬิ นิสสยะ
SAC001-008 วินัยมะหาวา ปาฬิ นิสสยะ
SAC001-010 สารัตถะทีปนี ฎีกา
SAC001-011 ภิกขุนีปาจิตและวินัยปาจิต
SAC001-012 ภิกขุนี กังขา วิตะระณี
SAC001-013 ภิกขุนีวิภังค์ ปุคคละปัญญัติ นิสสยะ และธัมมะวิโสธะนี
SAC001-014 ปาจิต อัฏบะกะถา ปาฬิ(นิสสยะ) ภิกขุณีปาจิต อัฏฐะกะถา ภิกขุณีวิภังคะ อัฏฐะกะถา มหาวา อัฏฐะกะถา จุฬวา อัฏฐะกะถา
อ่านเพิ่มเติม SAC001-015 ปาราชิกัง และปาจิต
SAC001-016 ปาราชิกัง อัฏฐะกะถา
SAC001-017 วินะยะ นิสสยะ
SAC001-018 ปะริวา มหาวา และจูฬวา นิสสยะ
SAC001-019 จูฬวา อัฏฐะกะถา ปาฬิ
SAC001-020 ปาจิต ปาฬิ
SAC001-021 วินะยะมหาวา และธัมมปะทะ อัฏฐะกะถา นิสสยะ
SAC001-022 สติปัฏฐาน นิสสยะ
SAC001-023 นาม นิสสยะ
SAC001-024 สิทธิ ปาฬิ
SAC001-025 อิติปิโส 10 เล่มรวม
SAC001-026 นาม นิสสยะ 11 เล่มรวม
SAC001-027 อนุโมทนาลังการะ (พระธรรมเจดีย์ 4 องค์)
SAC001-028 มโหสถ นิสสยะ
SAC001-029 มโหสถา ชาตะกะ นิสสยะ
SAC001-030 เวสสันตะระ ชาตะกะ
SAC001-031 สุตตันตะ 6 เล่มรวม
SAC001-032 ชาดกรวม บาลี
SAC001-033-001 วิสุทธิมัคค์ เล่ม 1
SAC001-033-002 วิสุทธิมัคค์ เล่ม 2
SAC001-033-003 วิสุทธิมัคค์ เล่ม 3
SAC001-033-004 วิสุทธิมัคค์ เล่ม 4
SAC001-034 วิภังคะ ปาฬิ นิสสยะ
SAC001-036 ปรมัตถะ พินธุ นิสสยะ
SAC001-037 พระพุทธเจ้าชนะมารทั้ง 8
SAC001-038 อภิธรรม
SAC001-039 อภิธรรมปฐาน ปุคคะละปัญญัติ
SAC001-040 จินตมณีรัตน
ซ่อน

Tags : ใบลานอักษรพม่า , พับสาอักษรพม่า , เอกสารโบราณ , อนาโตล , ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Website : http://www.sac.or.th
Map : http://maps.google.com/?q=คอลเลกชั่นพิเศษของ ดร. อนาโตล เป็ลติเยร์&ll=13.783882,100.458235&z=19