| |  Log in  |

    Photo Gallery

  • วัดบางช้างเหนือ
  • สภาพเอกสารโบราณ สมุดไทย
  • จัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ
  • ทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ
  • ตรวจสอบชื่อเรื่องของเอกสารโบราณ

วัดบางช้างเหนือ

วัดบางช้างเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2370 ในแผ่นดินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เดิมชื่อ วัดใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ.2459 สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจเยี่ยมวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอสามพราน และตรัสให้เรียกใหม่ว่า วัดบางช้างเหนือ โบราณสถานเก่าแก่ของวัดได้แก่อุโบสถหลังเก่ามีขนาดค่อนข้างเล็กตั้งอยู่ด้านหน้าติดริมแม่น้ำนครชัยศรี หรือแม่น้ำท่าจีน ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ 3 องค์ ก่อด้วยอิฐมอญแล้วปั้นปูนพอกทับอีกชั้นหนึ่งศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ทางวัดได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นและทำพิธีเททองพระประธานเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จฯ มาเททอง พระพุทธชินราชจำลองซึ่งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถและทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ไว้ทางซ้ายของอุโบสถ วัดบางช้างเหนือ ได้ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ในอดีตพระเถระที่มีชื่อเสียงของวัดนี้ ได้แก่ หลวงปู่จ้อย อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 2 พระครูปลัดผัน (ดิสฺสสุวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 5 และพระครูวุฒิกรโศภณ (สงัด อุคฺคเสโน) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 6 ปัจจุบันมีพระพิพัฒน์ศึกษากร เป็นเจ้าอาวาส (ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/150597/วัดบางช้างเหนือ/)
เอกสารโบราณวัดบางช้างเหนือในฐานข้อมูลฯ มีจำนวน 31 เรื่อง
NPT006-001 อนาคตวงศ์
NPT006-002 ตำราเขียนยันต์
NPT006-003 ตำราโหราศาสตร์
NPT006-004 จันคาทเล่ม3
NPT006-005 ตำรายา
อ่านเพิ่มเติม NPT006-006 ตำราโหราศาสตร์
NPT006-007 ตำรายา
NPT006-008 ตำรายา
NPT006-009 ตำราฝีมะเร็ง
NPT006-010 ตำรายา
NPT006-011 ตำราวัดที่นา
NPT006-012 ตำราคณิตศาสตร์
NPT006-013 ตำราคาถาอาคม
NPT006-014 คัมภีร์ปฐมจินดา
NPT006-015 โองการพระเจ้าห้าพระองค์
NPT006-016 โองการมหาเถรตำแย
NPT006-017 ตำรายันต์
NPT006-018 ตำรายา
NPT006-019 ตำรายา
NPT006-020 ตำราดูสารพัด
NPT006-021 ตำราไสยศาสตร์และตำรายา
NPT006-022 ตำรายา
NPT006-023 ตำรายา
NPT006-024 ตำรายา
NPT006-025 หนังสือเจ็ดตำนาน
NPT006-026 ตำราโหราศาสตร์
NPT006-027 พระอุณหิสสวิชัย
NPT006-028 พระอาการวัตตาสูตร ผูก 1
NPT006-029 พระวิภังคปกรณ์ ผูก 2
NPT006-030 พระยมกปกรณ์ ผูก 6
NPT006-031 พระนิพพานสูตร
ซ่อน

Tags : นครปฐม , แม่น้ำท่าจีน , สามพราน , รัชกาลที่ 3
Facebook. : https://www.facebook.com/pages/วัดบางช้างเหนือ/678955262179147?fref=ts
Map : http://maps.google.com/?q=วัดบางช้างเหนือ&ll=13.722486,100.205986&z=19