| |  Log in  |

มหาเวสสันดร กัณฑ์ 13 นครกัณฑ์

รหัสเอกสาร
SKN001-112 
ชื่อเรื่อง
มหาเวสสันดร กัณฑ์ 13 นครกัณฑ์
เนื้อเรื่อง
กัณฑ์ 13 คือนครกัณฑ์ เป็นกัณฑ์สุดท้ายพูดถึงการเสด็จกลับเมืองเชตุดรของพระเวสสันดร ซึ่งเมื่อกลับไปถึงพระเวสสันดรก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติ (ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/มหาเวสสันดรชาดก) 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
มอญ
ภาษา
บาลี , มอญ

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
50 หน้า
ขนาด
5.4 x 59.5 x 1.1 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ