| |  Log in  |

จันทคาด ผูก 5

รหัสเอกสาร
SKN001-120 
ชื่อเรื่อง
จันทคาด ผูก 5
เนื้อเรื่อง
จันทคาดเป็นวรรณกรรมชาดกที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นเรื่องแพร่หลายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิตเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องจันทฆาต ฉบับภาคกลาง ฉบับล้านนา ฉบับภาคอีสาน และฉบับภาคใต้” ซึ่งเป็นการนำเรื่อง จันทฆาต ทั้งสี่ภาค สี่สำนวนมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งแต่ละภาคต่างมีลักษณะเฉพาะในความเป็นท้องถิ่นของตัวเอง 
หัวเรื่อง
วรรณคดี
ตัวอักษร
มอญ
ภาษา
บาลี , มอญ

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
58 หน้า
ขนาด
5 x 55 x 1.5 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ