| |  Log in  |

ธัมมปาท เอกาทสวัคค์ ผูก 11

รหัสเอกสาร
SKN001-104 
ชื่อเรื่อง
ธัมมปาท เอกาทสวัคค์ ผูก 11
เนื้อเรื่อง
ธัมมปทัฏฐกถาเป็นการอธิบายเนื้อหาเบื้องหลังพระธรรมบทบทต่างๆ รวมถึงแจ้งถึงผลแห่งการประกาศพระธรรมเทศนาอันเกี่ยวเนื่องกับพระธรรมบทบทนั้นๆ ว่า มีผู้ได้ผลแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานั้น เช่น ประกาศถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ตลอดชีวิต ไปจนถึงได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปัตติผล จนถึงอรหัตผล มากน้อยเท่าไร นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายตำนาน การอธิบายศัพท์ที่สำคัญ และขยายความศัพท์ในเชิงไวยากรณ์และในเชิงธรรมนิยาม (ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ธัมมปทัฏฐกถา) 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
มอญ
ภาษา
บาลี , มอญ

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
73 หน้า
ขนาด
5 x 54 x 1.6 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ