รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม จ.ราชบุรี และสำรวจเอกสารโบราณที่หอวัฒนธรรมลาวเวียง วัดโบสถ์ จ.ราชบุรี วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561