บทความ (57)


รายงานการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพเอกสารโบราณ วัดบ้านโพธิ์ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 18- 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เข้าไปทำทะเบียนและถ่ายภาพเอกสารโบราณที่วัดบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยการสำรวจครั้งนี้สืบเนื่องจากที่เคยได้ไปสำรวจเอกสารโบราณของวัดต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562

Tags : RBR005 , วัดบ้านโพธิ์ , ราชบุรี , อักษรขอมไทย , ธรรมคดี

NPT004-074 ตำราดูธาตุชายหญิง

สมุดไทยฉบับนี้เป็นเรื่องโหราศาสตร์ทั้งฉบับ กล่าวถึง ชายหญิงธาตุใดอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมซึ่งกันและกัน หรือธาตุใดไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ครองกัน วันที่เป็นมงคลในการให้หยิบยืมเงิน หรือรับคืนเงิน การตัดผม การทาน้ำมัน การแรกนา วิวาหะมงคล การทำการใดๆ หน้าปลายของสมุดไทยกล่าวถึง เรื่องดำเนินพระราม เป็นบทร้อยกรอง

Tags : NPT004-074 , ตำราดูธาตุชายหญิง , ตำราดูธาตุ ธาตุน้ำ , ธาตุลม , ธาตุไฟ , วันดี , วันมงคล , วิวาหะมงคล , ดำเนินพระราม , ตำราพรหมชาติ , ตำราโหราศาสตร์

ความเชื่อในตำรายา

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
ความเชื่อที่ปรากฏในเอกสารโบราณตำรายา เป็นความเชื่อที่อยู่กับคนไทยในสมัยโบราณมาช้านาน มีทั้งความเชื่อโดยทั่วไปที่คนในท้องถิ่นต่างมีร่วมกัน และความเชื่อเฉพาะในศาสตร์การแพทย์แผนไทย ความเชื่อทั่วไปที่มีร่วมกันได้แก่ ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ส่วนความเชื่อเฉพาะในศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น ได้แก่ ความเชื่อเรื่องสาเหตุของการเกิดโรค ความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมและคาถาอาคม

Tags : ความเชื่อ , โลกทัศน์ , คาถา , มนต์ , พิธีกรรม , ตำรายา

อ่านตำราแมว ฉบับหมอเห วัดท่าพูด : ย้อนรอยความเชื่อและความสัมพันธ์ของแมวกับคนไทยในอดีต

ผู้เขียน : นวพรรณ ภัทรมูล
บทความนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน นวพรรณ ภัทรมูล. “อ่านตำราแมว ฉบับหมอเห วัดท่าพูด : ย้อนรอยความเชื่อและความสัมพันธ์ของแมวกับคนไทยในอดีต” ใน ๒๕ ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวมบทความจากภาคสนาม

Tags : NPT007-005 , แมว , ตำราแมว , ตำราดูลักษณะแมว , บ้านหมอเห , นครปฐม , ลักษณะแมวดี

ตำราห่วง ฉบับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลำพญา

ผู้ปริวรรต : นิสา เชยกลิ่น
สมุดไทยขาวเรื่อง NPT004-066 ตำราห่วง ฉบับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลำพญา จ.นครปฐม หน้าต้นกล่าวถึง ตำราห่วง หน้าปลายเริ่มด้วยภาพวาดลายเส้นรูปนักโทษสวมขื่อจองจำ เทวดาขี่เต่า ฉัตรทอง ราหู พ่อหมอ และปราสาท จากนั้นเขียนด้วยดินสอ ลายมือหวัด กล่าวถึงสูตรยารักษาโรค การพนันชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกว่า ถั่ว และการทำนาก

Tags : NPT004-066 , ตำราห่วง , วัดลำพยา , วัดลำพญา , นครปฐม , ยา , รักษาโรค , สมุนไพร , ตำราถั่ว , เล่นถั่ว , การพนัน , ภาพวาด , ลายเส้น , นาก

อักษรไทยย่อ ในเอกสารโบราณ วัดบ้านแลง จังหวัดระยอง

ผู้เขียน : ประติรพ พรหมบุตร
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ รูปตัวอักษรไทยย่อ ทั้งพยัญชนะ สระ ของเอกสารโบราณวัดบ้านแลง เรื่องพญาฉัททันต์ กับ เรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง ซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นเรื่องที่เขียนด้วยอักษรไทยย่อที่สวยที่สุด เขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยจะนำมาเปรียบเทียบกัน ว่าระหว่างสมัยอยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะมีพัฒนาการของตัวอักษรเป็นเช่นไร

Tags : วัดบ้านแลง , จันทบุรี , เอกสารโบราณ , การทำสำเนาดิจิทัล , สมุดไทย , ไทยย่อ , การวิเคราะห์ , พญาฉัททันต์ , นันโทปนันทสูตรคำหลวง

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม ต.คลองตาคด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และสำรวจวัดใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) และศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าที่โสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 9

Tags : วัดคงคาราม , ราชบุรี , รายงานการสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , ใบลาน , สมุดไทย

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม จ.ราชบุรี และสำรวจเอกสารโบราณที่หอวัฒนธรรมลาวเวียง วัดโบสถ์ จ.ราชบุรี วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) และศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าที่โสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 8 และสำรวจเอกสารโบราณที่หอวัฒนธรรมลาวเวียง วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Tags : วัดคงคาราม , ราชบุรี , รายงานการสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , ใบลาน , สมุดไทย , วัดโบสถ์ , หอวัฒนธรรมลาวเวียง