Default thumbnail.

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3
“ภูมิรู้สู้วิกฤต”

July 27, 2012 | sacadmin | No Comments

งานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สังคมไทยเผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากต่างๆ มากมาย ทั้งที่รุนแรง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนแบบฉับพลัน เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บ และบางสถานการณ์ที่ไม่ได้ส่งผลอย่างทันทีทันใด แต่เป็นภัยคุกคามเป็นเหตุให้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากทางเลือก เช่น ความทันสมัย โลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม อันนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ทั้งวัตถุนิยม ประเพณีดั้งเดิมสูญหาย ปัญหาหนี้สิน การแย่งชิงทรัพยากร ปัญหาสิ่งแวดล้อม Read More >>